About us / Amdanom ni

We’re here to work with you…

What is Communities First?

Communities First is a national project operating across Wales, funded by the Welsh Government. The purpose of Communities First is to provide support for communities. Communities First teams work with local community groups and individuals, schools, businesses and basically anyone else who can help in any way to create positive change in their area. The main focus of Communities First is tackling poverty so we are focused on tackling inequalities and issues that may lead to poverty.

Communities First projects are all linked to three themesHealth, Learning and Prosperity.

What is ECLP?

ECLP is short for East Cardiff, Llanedeyrn and Pentwyn. The area ‘East Cardiff’, in the context of Communities First, includes Llanrumney, Rumney, St. Mellons and Trowbridge. We are called ‘ECLP Communities First’ simply to avoid saying “Llanrumney, Rumney, St. Mellons, Trowbridge, Llanedeyrn and Pentwyn Communities First” which, frankly, is quite a mouthful! You may hear the term ‘ECLP Cluster’. The term ‘cluster’ is used by Welsh Government and Cardiff Council to refer to this combined area of these communities grouped together. The ECLP Cluster is the biggest in Wales, with a population of 32,000 people. There are three other clusters in Cardiff. You can find links to these in the sidebar on the right >

What is C3SC?

C3SC is short for Cardiff Third Sector Council which is a membership organisation open to all voluntary and community organisations (collectively known as the Third Sector) working or based in Cardiff. C3SC is a registered charity and a company limited by guarantee, with an elected Board of Trustees. ECLP Communities First is one of C3SC’s current projects. For more information on C3SC, please visit www.c3sc.org.uk

Rydym ni yma i weithio gyda chi…

Beth yw Cymunedau yn Gyntaf?

Nod Cymunedau yn Gyntaf yw gweithio gyda phreswylwyr, grwpiau a gwasanaethau lleol i ddod o hyd i ffyrdd o wella’r gymuned yn enwedig o gwmpas Iechyd, Dysgu, Swyddi ac Incwm.

Rhaglen Cymru-eang yw Cymunedau yn Gyntaf a gefnogir gan Lywodraeth Cymru gyda’r nod o daclo tlodi gan wella Iechyd, Dysgu a Ffyniant yn yr ardal.

Mae timau Cymunedau yn Gyntaf yn gweithio gydag aelodau o’r gymuned, grwpiau lleol, ysgolion a busnesau i greu newid cadarnhaol yn eu hardal. Mae Cymunedau yn Gyntaf yn canolbwyntio ar daclo anghyfartaledd a materion sy’n arwain at dlodi.

Beth yw ECLP?

Mae ECLP yn fyr ar gyfer Dwyrain Caerdydd, Llanedeyrn a Phentwyn. Mae’r ardal o ‘Ddwyrain Caerdydd’, yng nghyd-destun Cymunedau yn Gyntaf, yn cynnwys Llanrhymni, Tredelerch, Llaneirwg a Throwbridge. Rydym yn cael ein galw yn ‘Gymunedau yn Gyntaf ECLP’ yn syml er mwyn osgoi dweud “Cymunedau yn Gyntaf Llanrhymni, Tredelerch, Llaneirwg, Trowbridge, Llanedeyrn a Phentwyn” sydd yn eitha llond ceg! Efallai y byddwch yn clywed y term ‘Clwstwr ECLP’. Defnyddir y term ‘clwstwr’ gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Caerdydd i gyfeirio at yr ardal gyfunedig hon o gymunedau gyda’i gilydd.

Clwstwr ECLP yw’r un mwyaf yng Nghymru, gyda phoblogaeth o 32,000 o bobl. Mae tri chlwstwr arall yng Nghaerdydd. Cewch ddolenni at y rhain yn y bar ochr ar y dde >

Beth yw C3SC?

Mae C3SC yn fyr ar gyfer Cyngor Trydydd Sector Caerdydd sef sefydliad aelodaeth sydd yn agored i bob sefydliad gwirfoddol a chymunedol (a adnabyddir at ei gilydd fel y Trydydd Sector) sydd yn gweithio neu’n seiliedig yng Nghaerdydd. Elusen gofrestredig yw C3SC ac yn gwmni cyfyngedig gan warant, gyda Bwrdd etholedig o Ymddiriedolwyr. Mae Cymunedau yn Gyntaf ECLP yn un o brosiectau presennol C3SC. Am ragor o wybodaeth ar C3SC, gweler www.c3sc.org.uk